wild animals (eaten or not)

English French
Gloss wild animals (eaten or not) animal sauvage (comestible ou non)
Domain animal animal
Subdomain wild sauvage
Language Word