skeleton

English French
Gloss skeleton squelette
Domain life/death vie/mort
Subdomain skeleton squelette
Language Word