fire

English French
Gloss fire feu
Domain fire feu
Subdomain fire feu
Language Word