blow on (e.g. fire)

English French
Gloss blow on (e.g. fire) souffler sur (feu etc.)
Domain fire feu
Subdomain blow souffler
Language Word