(water) freeze

English French
Gloss (water) freeze (eau) congeler
Domain liquid liquide
Subdomain freeze geler
Language Word