chewing tobacco (already crushed)

English French
Gloss chewing tobacco (already crushed) tabac à chiquer (déjà écrasé)
Domain tobacco tabac
Subdomain chewing tobacco chiquer
Language Word