mat woven from strips of doum-palm frond

English French
Gloss mat woven from strips of doum-palm frond natte tissée en feuille de doum
Domain mat natte
Subdomain mat type sorte de natte
Language Word