straw mat (woven from tall grass stems, e.g. sorghum)

English French
Gloss straw mat (woven from tall grass stems, e.g. sorghum) natte en paille (tissée avec de longues tiges, par ex. de sorgho)
Domain mat natte
Subdomain mat type sorte de natte
Language Word