Nanga-speaking zone (mountainous)

English French
Gloss Nanga-speaking zone (mountainous) zone de parler nanga (avec des collines)
Domain topography topographie
Subdomain dogon region région dogon
Language Word