shut, close (e.g. door)

English French
Gloss shut, close (e.g. door) fermer (porte etc.)
Domain open/shut ouvrir/fermer
Subdomain shut fermer
Language Word