(e.g. door) close, be shut

English French
Gloss (e.g. door) close, be shut (porte etc.) se fermer, ê. fermé
Domain open/shut ouvrir/fermer
Subdomain shut fermer
Language Word