Gourou

English French
Gloss Gourou gourou
Domain ethnicity ethnie
Subdomain gourou gourour
Language Word