Tengou, member of Dogon group around Koro and Bankass

English French
Gloss Tengou, member of Dogon group around Koro and Bankass tengou, membre d'une ethnie dogon vers Koro et Bankass
Domain ethnicity ethnie
Subdomain southern dogon dogon du Sud
Language Word