European (white)

English French
Gloss European (white) européen (blanc)
Domain ethnicity ethnie
Subdomain european européen
Language Word