(nonreligious) law

English French
Gloss (nonreligious) law droit (non religieux)
Domain law loi
Subdomain law loi
Language Word