excuse me!

English French
Gloss excuse me! excusez-moi!
Domain talk parole
Subdomain excuse/pardon excuser/pardonner
Language Word