taste (noun)

English French
Gloss taste (noun) goût
Domain taste goût
Subdomain taste goût
Language Word