screw (noun)

English French
Gloss screw (noun) vis
Domain point pointe
Subdomain screw vis
Language Word