soda ash (all types)

English French
Gloss soda ash (all types) potasse (toutes sortes)
Domain soda ash/soap potasse/savon
Subdomain soda ash potasse
Language Word