thorny scrub acadias

English French
Gloss thorny scrub acadias acacia spp. en fourrés épineux
Domain flora flore
Subdomain flowering fleurissant
Language Word