cut-throat finch

English French
Gloss cut-throat finch cou-coupé (oiseau)
Domain fauna faune
Subdomain bird 14 (finch) oiseau 14 (petits passerins)
Language Word