house agama (female)

English French
Gloss house agama (female) margouillat de maison (femelle)
Domain fauna faune
Subdomain reptile (agama) reptile (margouillat)
Language Word