Plungian 1989

Plungian, V. A. 1989. K opredeleniyu rezul'tativa (universal'na li svyaz' rezul'tativa i predel'nosti (On the Definition of the Resultative [Is the Link between the Resultative and Telic Meaning Universal?]). Voprosy yazykoznaniya 38. 55 - 63.

None

@article{plungian1989,
 author = {Plungian, V. A.},
 journal = {Voprosy yazykoznaniya},
 number = {6},
 pages  = {55 - 63},
 title  = {K opredeleniyu rezul'tativa (universal'na li svyaz' rezul'tativa i predel'nosti (On the Definition of the Resultative [Is the Link between the Resultative and Telic Meaning Universal?])},
 url   = {None},
 volume = {38},
 year  = {1989}
}
@article{plungian1989,
 author = {Plungian, V. A.},
 journal = {Voprosy yazykoznaniya},
 number = {6},
 pages  = {55 - 63},
 title  = {K opredeleniyu rezul'tativa (universal'na li svyaz' rezul'tativa i predel'nosti (On the Definition of the Resultative [Is the Link between the Resultative and Telic Meaning Universal?])},
 url   = {None},
 volume = {38},
 year  = {1989}
}
@article{plungian1989,
 author = {Plungian, V. A.},
 journal = {Voprosy yazykoznaniya},
 number = {6},
 pages  = {55 - 63},
 title  = {K opredeleniyu rezul'tativa (universal'na li svyaz' rezul'tativa i predel'nosti (On the Definition of the Resultative [Is the Link between the Resultative and Telic Meaning Universal?])},
 url   = {None},
 volume = {38},
 year  = {1989}
}