Village Daka

name of several villages in Waami area east of Hombori; see dà:cíyà, dá:ká bìbò, bà:zí ꜜdá:kà:, sè:dú ꜜdá:kà:, dá:ká kùkò; also part of name of more distant villages near Dimamou that were settled from the Waami area, see dá:ká zìgíyà, fàrì-kòy dá:kà:

Transcribed name
dá:kà:
Language
Humburi Senni Songhay