Village Yougo-Dogorou

village on Yougo mountain

Location
14°31'30.00"N, 3°12'30.00"W; (14.53, -3.21) source: map
Language
Toro So
Surnames
Doumbo